توحیدی: خشونت ها علیه خبرنگاران افزایش یافته است

کمیته مصوونیت خبرنگاران می گوید که از سال دو هزار و یک تا سال دو هزار و چهارده میلادی، هفتاد خبرنگار به قتل رسیده اند. بررسی های این نهاد نشان می دهد که خشونت ها علیه خبرنگار در کشور رو به افزایش است.

کمیته مصوونیت خبرنگاران با شعار “پایان دادن به معافیت خشونت علیه خبرنگاران، تقویت آزادی بیان و حاکمیت قانون” از روز جهانی پایان دادن به معافیت خشونت علیه خبرنگاران بزرگداشت کرد. در این مراسم شماری از مسوولان نهادهای حامی خبرنگاران و نمایندگان حکومت شرکت کردند. شماری ازخبرنگاران از نبود امنیت جانی شان نگران اند و می گویند که با وجود توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، هنوزهم شماری از ادارات حکومتی اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار نمی دهد.

درهمین حال، صدیق الله توحیدی رییس بخش دادخواهی مصوونیت خبرنگاران با نگرانی از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران می گوید که از سال دو هزار و یک تا دو هزار و چهارده میلادی هفتاد خبرنگار به قتل رسیده اند. به گفته آقای توحیدی، در این مدت بیش از ششصد پرونده خبرنگاران با حکومت شریک شده، اما حکومت یکصد و هفتاد دو پرونده را زیر بررسی گرفته است.

درهمین حال، نماینده فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان برحمایت از خبرنگاران تاکید می کند و حمله بر جان خبرنگاران را خاموش کردن صدای مردم می داند. بر اساس معلومات کمیته مصوونیت خبرنگاران، کار رسانه ای در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت خوب دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top