دو بازرگان به دلیل پرداخت رشوت به یک سال و شش ماه زندان محکوم شدند

دادگاه ابتدایی مرکز رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، در یک محکمه علنی دو بازرگان را به دلیل پرداخت هشتاد هزار دالر رشوت به یک سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

فساد پس از تروریزم بزرگترین چالش در برابر پیشرفت کشور است و گفته می شود که نقش اساسی را در ناامنی ها دارد. به همین دلیل دو بازرگان در دادگاه ابتداییه جرایم سنگین محکمه شدند. غلام فاروق حلیم دادستان پرونده می گوید این دو بازرگان متهم اند که بیش از دوصد و شصت میلیون دالر به گونه غیر قانونی به بیرون از کشور انتقال داده اند و پرونده شان تحت پیگرد قرار دارد. وی می افزاید که این دو بازرگان به دلیل بررسی نشدن پرونده های شان هشتاد هزار دالر رشوت داده اند.

با آن که ویدیویی از زمان پرداخت رشوت از سوی دادستان ارایه می شود، اما این دو بازرگان می گویند که بی گناه اند و برای شان پرونده سازی شده است.

سرانجام دادگاه ابتدایی مرکز رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری این دو بازرگان را به دلیل پرداخت هشتاد هزار دالر رشوت هر یک را به یک سال و شش ماه زندان و پرداخت هفتاد هزار دالر جریمه محکوم به مجازات کرد. تاکنون دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، به چندین پرونده فساد اداری رسیدگی کرده و چندین مقام ارشد حکومتی را به دلیل فساد اداری روانه زندان کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top