وزارت انکشاف دهات قرار داد ۷۹ پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد هفتاد و نه پروژه توسعه ای را با شماری از شوراهای توسعه ای روستا ها امضا کرد.

به ادامه امضای قرار داد پروژه های توسعه ای، این بار وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد هفتاد ونه پروژه توسعه ای را با شماری از مسوولان شوراهای توسعه ای روستاها امضا کرد. مجب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که هزینه مجوعی این پروژه ها بیش از سه صد میلیون افغانی است که از بودجه توسعه ای این وزارت و کمک های بانک توسعه آسیایی پرداخت می شود.

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات تاکید می کند که در آینده نزدیک قرار داد کار ده ها پروژه توسعه ای دیگر را با شرکت های خصوصی در بیش از پانزده ولایت کشور امضا خواهند کرد. آقای کریمی از شهروندان کشور می خواهد که در راستای کار پروژه های توسعه ای با این وزارت همکاری کنند. بر اساس معلومات مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت از دوسال به این سو، نه صد وسی و نه پروژه توسعه ای را از طریق برنامه انسجام ساحوی در سراسر کشور تکمیل کرده و از آنان بهره برداری شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top