شبکه زنان افغان: زنان هنوزهم به حقوق اساسی خود دسترسی ندارند

شبکه زنان افغان می گوید که با وجود پیشرفت ها در هفده سال پسین، زنان هنوزهم به حقوق اساسی خود دسترسی ندارند. مسوولان این نهاد می گویند با وجود افزایش سهم زنان در حکومت وحدت ملی، هنوزهم سهم آنان در حکومتداری محلی ناچیز است.

شبکه زنان افغان به مناسبت هفدهمین سالگرد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سندی را تحت عنوان “ارقام و اشتراک- زنان افغانستان باید تصمیم گیرنده باشند” ارایه کرد. در این سند به برخی از چالش ها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان اشاره شده است. بر اساس این سند سهم گیری زنان در حکومت وحدت ملی افزایش یافته، اما نقش زنان هنوزهم در شورای عالی صلح و سکتورهای امنیتی کمرنگ است.

سمیرا احمدی عضو هیات مدیره شبکه زنان افغان با آن که از عملی کردن تعهدات حکومت در راستای حقوق زنان شاکی به نظر می رسد، اما می گوید که حکومت باید نقش زنان را در تصمیم گیری های کلان کشور بیشتر کند.

بر اساس این سند، بیست و هفت درصد زنان در شورای ملی، دو درصد در ارگان های امنیتی، نه زن به صفت معین، چهار زن به صفت سفیر، سه زن به صفت وزیر، دوازده زن به عنوان عضو شورای عالی صلح، یک زن ولسوال، اما والی زن وجود ندارد.

نوشته‌های مرتبط


Top