مسوولیت ترافیک شهر کابل به شهرداری واگذار شد

مسوولیت ترافیک شهرکابل از وزارت امور داخله به شهرداری کابل واگذار شد. سرپرست وزارت امور داخله می گوید که به استثنای موارد جنایی که در بخش ترافیک کابل اتفاق می افتد، تمام مسوولیت ها به شهرداری کابل وارگذار شده است.

روز (دوشنبه ۸ عقرب/آبان) مقام های وزارت امور داخله، وزارت امور شهرسازی و مسکن و شهرداری کابل گرده هم آمدند تا مسوولیت ترافیک شهر کابل را از وزارت امور داخله به شهرداری کابل واگذار کنند. ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله می گوید که به استثنای موارد جنایی که در بخش ترافیک کابل اتفاق می افتد، تمام مسوولیت ها به شهرداری کابل وارگذار شده است.

درهمین حال، سعادت منصوری نادری وزیر شهرسازی و عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل هدف از واگذاری مسوولیت ترافیک شهر کابل از وزارت داخله به شهرداری را بهبود ارایه خدمات شهری و از میان برداشته شدن تداخل وظیفوی عنوان می کنند. از سویی هم، شماری از باشندگان کابل از شهرداری کابل می خواهند با فساد موجود در اداره ترافیک مبارزه جدی کند. به اساس معلومات وزارت شهرسازی و شهرداری کابل بیش از هفتاد درصد ساخت و ساز ها در شهر کابل بدون پلان صورت گرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top