کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل ۵۰ میلیارد افغانی جلوگیری کرده است

کمیسیون تدارکات ملی می گوید که طی سه سال گذشته از حیف و میل ۵۰ میلیارد افغانی جلوگیری شده است.

حکومت سه سال پیش کمیسیون تدارکات ملی را به هدف جلوگیری از فساد در قرارداد ها ایجاد کرد. این کمیسیون روی سه مورد تمرکز دارد. قانونمندی، شفافیت، حساب دهی و موثریت در قرار دادها. مسوولان کمیسیون تدارکات ملی می گویند که طی سه سال گذشته از حیف و میل پنجاه میلیارد افغانی جلوگیری شده و هجده میلیارد افغانی دیگر صرفه جویی شده است. به گفته مسوولان کمیسیون تدارکات ملی، طی این مدت نزدیک به ۱۵۰ شرکت را به دلیل خلاف ورزی ها از دو تا پنج سال از شرکت به داوطلبی ها محروم کرده اند.

مسوولان کمیسیون تدارکات ملی همچنان می گویند طی این مدت دوهزار و هفتصد قرارداد این کمیسیون دریافت کرده که از این میان نزدیک به دوهزار و چهارصد قرارداد تصویب شده و سه صد و پنجاه قرارداد از سوی این کمیسیون رد شده است. درهمین حال، شماری از اعضا مجلس سنا می گویند که ارگ تدارکات را در انحصار خود گرفته و این مساله خود زمنیه فساد را در تدارکات ملی ایجاد کرده است.

ازسویی هم، الینا ملکیار رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری موجودیت فساد را در این اداره رد نمی کند و می گوید تا سه ماه دیگر کمیسیون تدارکات ملی توسط این اداره به بررسی گرفته می شود. ریاست کمیسیون تدارکات ملی را رییس جمهورغنی به دوش دارد و جلسات هفته وار این کمیسیون از سوی نهاد های ملی و بین المللی که در راستای شفافیت فعالیت دارند، نظارت می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top