فعالان مدنی بخش هایی از شاهراه سالنگ را به رسم اعتراض کاه گل کردند

شماری از فعالان مدنی به علت بی پروایی حکومت در راستای باز سازی شاهراه سالنگ، در یک حرکت نمادین اقدام به کاه گل بخش هایی این شاهراه کردند.

شاهراه سالنگ نه ولایت کشور را به مرکز وصل می کند. خرابی های این جاده مسافران را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. با آنکه در شانزده سال گذشته چهار بار برای باز سازی این شاهراه میلیون ها دالر هزینه شده است، اما وضعیت این شاهراه بهبود نیافته است. وضعیت بد شاهراه سالنگ پای فعالان مدنی را به این شاهراه کشانیده است. شماری از فعالان مدنی به رسم اعتراض در یک حرکت نمادین اقدام به کاه گل بخش هایی این شاهراه کردند تا توجه حکومت را در باز سازی این شاهراه جلب کنند. محمد داوود همدرد فعال مدنی وضعیت شاهراه سالنگ را نگران کننده می خواند و می گوید که حکومت در کار بازسازی این شاهراه بی پرواست و این مساله مشکلات زیادی را برای کسانی که از این شاهراه عبور می کنند، به بار آورده است. آقای همدرد از حکومت می خواهد که برای بازسازی شاهراه سالنگ اقدام جدی کند.

شاهراه سالنگ در سال سیزده چهل و سه توسط شوروی پیشین به هزینه سی و هشت میلیون دالر ساخته شده است. این شاهراه مرکز را با نه ولایت شمالی کشور وصل می کند. شاهراه سالنگ در جنگ های چهل گذشته آسیب های فراوان دیده است.

نوشته‌های مرتبط


Top