بنیاد شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور از روز معلم گرامیداشت کرد

بنیاد شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور از روز معلم گرامیداشت کرد. رییس بنیاد شهید مسعود با انتقاد از عملکرد حکومت در بخش آموزش و پرورش می گوید که یگانه راه تامین ثبات و نجات افغانستان، سرمایه گزاری روی نظام آموزشی کشور است.

به پاس ارج گزاری به آموزگاران و آموزش و پرورش در کشور، بنیاد شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور از روز معلم گرامیداشت کرد. احمد ولی مسعود رییس بیناد شهید احمد شاه مسعود فراگیری علم و دانش را یگانه راه تامین ثبات و بیرون رفت از چالش های کنونی در کشور می داند. آقای مسعود می گوید که سیاست گزاری های نادرست حکومت در قبال آموزش و پرورش وضعیت معارف را با بحران مواجه کرده است. وی بر غیر سیاسی شدن معارف کشور تاکید می کند و می افزاید که حکومت باید سرمایه گزاری روی نظام آموزشی را در اولویت کار خود قرار دهد.

درهمین حال، شماری از آموزگاران نیز از کم توجهی حکومت نسبت به وضعیت معارف در کشور انتقاد می کنند. آنان می گویند که توجه به وضعیت آموزگاران یگانه راه بهتر شدن وضعیت آموزش و پرورش در کشور است. این در حالیست که آموزگاران در کشور با معاش اندک که تامین کننده حد اقل نیازمندی های شان است، زندگی می کنند. در بیش از یک و نیم دهه با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دالر در کشور هنوز هیچ گونه بهبودی در وضعیت آموزگاران و نظام آموزشی کشور رونما نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top