سرپرست شهرداری کابل از راهبرد ده ساله برای بهبود وضعیت این شهر خبر می دهد

سرپرست شهرداری کابل اما می گوید که بر اساس راهبردی ده ساله این اداره چالش ها در بخش های مختلف شهر کابل تشخیص و کار روی آن جریان دارد.

از بهر افزایش چالش های شهروندان کشور در پایتخت، عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل از سوی اعضای مجلس نمایندگان به نشست استجوابیه فرا خوانده شد. انبار شدن زباله ها در دریای کابل و دیگر نقاط شهر، ساخت و ساز بلند منزل های خود سر، تاخیر در اعمار جاده سرای شمالی و جاده حلقوی کابل و بازسازی کانال وزیر آباد از پرسش هایی است که اعضای مجلس نمایندگان از سرپرست شهرداری کابل مطرح می کردند.

درهمین حال، عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل چالش ها را در سطح شهر می پذیرد و از آماده شدن راهبرد ده ساله خبر می دهد که با تطبیق آن بخشی از چالش ها تشخیص و بر طرف خواهد شد. سرپرست شهرداری کابل از وجود صد هزار ساختمان غیرقانی دراین شهر خبر میدهد و می گوید که هم اکنون برای جلوگیری از ساخت و ساز های غیرقانونی پلیس ویژه تشکیل شده است و در هماهنگی با ارگان های امنیتی جلوی ساخت و ساز های خود سر را خواهد گرفت. بر اساس معلومات شهرداری کابل، این اداره  یکصد و هشتاد و چهار کیلومتر سرک را در سال گذشته اسفالت کرده است و در سال روان کار روی ۲۶۵ کیلومتر سرک دیگر را آغاز کرده که ۳۰ درصد آن تطبیق شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top