از روز جهانی معلم در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی معلم طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. معین سواد آموزی وزارت معارف با ستایش از مقام معلم می گوید که هنوزهم در راستای ارتقای ظرفیت آموزگاران و حقوق آنان کم توجهی می شود.

شماری از نهاد ها طی همایشی از روز جهانی معلم در کابل بزرگداشت کردند. مسوولان این نهاد ها باستایش از مقام معلم می گویند که حکومت به معلمان چندان توجه نکرده است. درهمین حال، شماری از آموزگاران از کم رنگ بودن همایش روز معلم انتقاد می کنند و می گویند که مقام های حکومتی به مقام معلم ارزش قایل نیستند و در همایشی روز معلم کمتر حضور می یابند. ازسویی هم، سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف با ستایش از مقام معلم می گوید که هنوزهم در راستای ارتقای ظرفیت آموزگاران و حقوق آنان کم توجهی می شود. در حالی از روز معلم در کابل بزرگداشت می شود که سال گذشته رییس جمهورغنی وعده سپرده بود که به آموزگاران کشور زمین توزیع خواهد شد. اما شماری از آموزگاران می گویند که این وعده ها در حد حرف باقی مانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top