مجتمع مشارکت حکومتداری باز در کشور افتتاح شد

مجتمع مشارکت حکومتداری باز در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد. رییس جمهورغنی با تاکید بر تطبیق حکومتداری باز در کشور به دادن معلومات برای شهروندان از سوی ادارات حکومتی تاکید کرد.

مجتمع مشارکت حکومتداری باز، یک سازمان بین المللی است که در راستای بلند بردن کارکرد حکومت، اشتراک مدنی شهروندان و تقویت حکومتداری باز پاسخگو و اثر بخش فعالیت می کند. ایجاد این مجتمع به تاسی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد علیه فساد است. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور هنگام افتتاح مجتمع مشارکت حکومتداری باز در افغانستان در ارگ ریاست جمهوری، بر تطبیق حکومتداری باز در کشور تاکید کرد. آقای غنی گفت که دادن معلومات برای شهروندان کشور از سوی ادارات حکومتی یک مسوولیت جدی است.

رییس جمهورغنی تداخل وظیفه ای و عدم دادن معلومات به شهروندان کشور ازسویی وزارت خانه ها را از علت های کندی کار در ادارات حکومتی عنوان کرد و گفت که دسترسی شهروندان به معلومات به تامین عدالت در کشور کمک می کند. اخذ تعهدات قوی از حکومت ها در زمینه ترویج فرهنگ شفافیت، مشارکت مردم در روند حکومتداری، دادن معلومات به شهروندان و مبارزه عیله فساد اداری با بکار گیری فنآوری های جدید برای ایجاد حکومت های بازتر از اهداف اصلی این سازمان است.

نوشته‌های مرتبط


Top