حکومت وحدت ملی سه ساله شد

حکومت وحدت ملی سه ساله شد. سه سال پیش از امروز در چنین روزی، توافق برای ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفت و رهبران حکومت تعهداتی را در این روز برای مردم افغانستان سپردند. اکنون پس از سه سال شماری از آگاهان سیاسی می گویند که، بسیاری از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی هنوزهم روی کاغذ باقی مانده است. اما ریاست جمهوری دستآورد های حکومت در سه سال گذشته را چشم گیر می داند.

هفت میزان سال سیزده نود شش مصادف است به سه سالگی حکومت وحدت ملی. اما کارکرده های حکومت پس از سه سال چگونه بوده است. شماری از آگاهان کارکرد سه ساله حکومت را در بسیار از موارد به ویژه سیاست داخلی ناکام می دانند و می گویند بسیار از وعده های را که سران حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان داده اند، روی کاغذ باقی ماند است. به باور آگاهان، در سه سال اخیر، وضعیت امنیتی بدتر شده گروه ها جدید هراس افگن در کشور ظهور کرده و وحدت ملی متضرر شده است.

پایتخت نشینان نیز در رابطه به دستآورد ها و چالش های حکومت وحدت ملی اینگونه دیدگاه دارند.

اما ریاست جمهوری می گوید که، تعهدات کشورهای کمک کننده در نشست ها بروکسل و وارسا، بیرون رفت افغانستان از انزوای اقتصادی به ویژه از ناحیه پاکستان، آغاز فصل جدید تجارت و ترانزیت با کشور ها آسیا میانه، اعلام راهبرد تازه امریکا در قبال افغانستان، مبارزه با فساد و نقش دادن به جوانان در حکومت وحدت ملی را از دستآورد های سه ساله حکومت وحدت ملی می داند.

در سه سال که از عمر حکومت وحدت ملی گذشته است، آزمایش برای نیروهای دفاعی کشور نیز بوده است. با آنکه سطح تهدیدات امنیتی و فعالیت هراس افگنان در جریان این سال ها بلند بوده است، اما نیروهای امنیتی کشور توانسته اند خوب بدرخشند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top