کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل ۵۰ میلیارد افغانی در قرار داد ها جلوگیری کرده است

کمیسیون تدارکات ملی دستاورهایش طی سه سال گذشته را با رسانه ها شریک کرد. سرپرست این کمیسیون می گوید که طی سه سال گذشته از حیف و میل پنجاه میلیارد افغانی در قرار داد ها جلوگیری شده است.

کمیسیون تدارکات ملی از سه سال به این سو در کار عقد قرار داد ها از سوی ریاست جمهوری ایجاد شده است. سهیل کاکر سرپرست کمیسیون تدارکات ملی دستاورهای این کمیسیون طی سه سال گذشته را با رسانه ها شریک کرد. آقای کاکر می افزاید که طی سه سال گذشته از حیف و میل پنجاه میلیارد افغانی در قرار دادها جلوگیری شده است. وی تاکید می کند که از سه سال به این سو ۸۸ درصد قرار دادها به رقابت باز گذاشته شده، ۱۰ درصد قرار داد ها از شیوه مقید کار گرفته شده و تنها ۲ درصد آن به گونه منبع واحد به رقابت گذاشته شده است. به گفته آقای کاکر، در نشست شب گذشته این کمیسیون از جمله ۲۷۰۰ قرار داد بزرگ، ۲۳۳۰ قرار داد آن نهایی شده است.

در حالی کمیسیون تدارکات ملی از شفافیت در عقد قرار داد ها به شرکت ها سخن می زند که پیش ازین شماری از رهبران سیاسی کمیسیون تدارکات ملی را منبع فساد در کشور گفته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top