سانچارکی: لغو جرایم مالیاتی رسانه های چاپی یک دستاورد است

وزارت اطلاعات و فرهنگ لغو جرایم مالیاتی رسانه های چاپی از سوی ریاست جمهوری را دستاورد بزرگ می داند. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که، با تعدیل قانون مالیات طی روز های آینده، رسانه های چاپی از پرداخت مالیات معاف می شوند. درهمین حال، شماری از اعضای کمیته مشترک رسانه ها و حکومت می گویند که، درکنار رسانه های چاپی، رسانه های تصویر مشکلات گونه گون دارند که تاهنوز حکومت به آن توجه نکرده است.

اعضای کمیته مشترک رسانه ها و حکومت ماه یک بار در مقابل دوربین رسانه ها حضور پیدا می کنند و از دستاورد های این کمیته را رسانه ای می کنند. مسوولان وزارت اطلاعات وفرهنگ لغو جرایم مالیاتی رسانه های چاپی را از سوی ریاست جمهوری دستاورد بزرگ می دانند و می گویند که با تعدیل قانون مالیات طی روز های آینده، رسانه های چاپی از پرداخت مالیات معاف می شوند. آنان، تشکیل صندوق حمایت از خبرنگاران و ایجاد خانه امن برای خبرنگاران که به زودی ایجاد خواهند شد را از دستاورد های این کمیته عنوان می کنند.

در همین حال، شماری از اعضای کمیته مشترک رسانه ها و حکومت می گویند که در کنار رسانه های چاپی، رسانه های تصویر مشکلات گونه گون دارند که تاهنوز حکومت به آن توجه نکرده است.

با این همه معاون کمیته مشترک رسانه ها و حکومت می گوید که، کمیته مشترک تاهنوز از جمله یکصد وهفتاد دو پروند خشونت علیه خبرنگاران به چهل پروند آن رسیدگی کرده است. وی  تاکید می کند که در ماه گذشته بیست قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده بود که به همه آن رسیدگی شده است.

این در حالیست که روز افزون شدن خشونت ها علیه خبرنگاران و دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات، چالش هایی که تاکنون برای حل آن کم توجهی شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top