رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان به دادستانی کل معرفی شد

مجلس نمایندگان رییس دبیرخانه این مجلس را به دلیل دست داشتن در فساد به دادستانی کل معرفی کرده است. معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که، تنها ده در صد فساد دبیر خانه این مجلس انعکاس یافته است و نود در صد دیگر هنوز زیر بررسی قرار دارد. معاون مجلس از دادستانی کل می خواهد که  موضوع اختلاس رییس دبیرخانه مجلس را هرچه عاجل بررسی کند. درهمین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان پیشنهاد می کنند که، باید وظیفه رییس مجلس به حالت تعلیق در آورده شود.

معاون اول مجلس نمایندگان از اختلاس میلیون ها افغانی در دبیرخانه مجلس نمایندگان پرده برداشته است. معاون اول مجلس به همین هدف، رییس دبیرخانه مجلسن نمایندگان را پیش از رخصتی های تابستانی مجلس به دادستانی کل معرفی کرده بود. گفته می شود که، رییس مجلس نمایندگان از دادستانی کل خواسته است که این موضوع را دنبال نکند. معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که تنها ده  درصد فساد دبیرخانه مجلس نمایندگان انعکاس یافته است و نود در صد دیگر هنوز زیر بررسی قرار دارد.

معاون اول مجلس نمایندگان از دادستانی کل می خواهد که  موضوع اختلاس رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان را جدی بررسی کند.

درهمین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان، پیشنهاد می کنند که، وظیفه رییس مجلس به حالت تعلیق در آورده شود.

معاون اول مجلس نمایندگان همچنان می گوید که، بیشترین پول مجلس در تزیین ودیزاین دفترهای شخصی رییس مجلس نمایندگان به مصرف رسیده است.

نوشته‌های مرتبط


Top