قرار داد ساخت سرک حلقوی شهر کابل امضا شد

سرک حلقوی شهر کابل به طول نود و پنج کیلومتر ساخته می شود. وزارت مالیه می گوید که قرار داد بخش اول این سرک با حضور رییس جمهور میان وزارت مالیه و بانک انکشاف اسلامی به امضا رسیده است.

وزارت مالیه قرار داد ساخت سرک حلقوی شهر کابل را با بانک انکشاف اسلامی امضا کرد. این قرار داد روز (شنبه ۲۵ سنبله/شهریور) در شورای عالی اقتصادی با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور به امضا رسیده است. ارزش بخش اول این سرک یک صد و ده میلیون دالر است که هفتاد و شش میلیون دالر آن از سوی بانک انکشاف اسلامی پرداخته می شود. مصطفی آریا رییس انسجام کمک های وزارت مالیه می گوید که بانک انکشاف اسلامی این پول را به گونه قرضه به دولت افغانستان کمک کرده است و بر اساس آن دولت افغانستان پس از تکمیل شدن کار این سرک این پول را در مدت بیست و پنج سال دوباره پرداخت خواهد کرد.

این سرک در چند بخش ساخته خواهد شد. ارزش مجموعی این سرک سه صد میلیون دالر است. آگاهان به این باور اند در صورت ساخته شدن این سرک، ازدهام ترافیکی در شهر کابل کاهش پیدا می کند.


Top