شورای عالی صلح از نهایی شدن راهبرد جدید این شورا خبر می دهد

شورای عالی صلح از نهایی شدن راهبرد جدید این شورا خبر داده‌است. هدف از ترتیب این راهبرد، تسریع تلاش‌های صلح در افغانستان گفته شده است.

سخنگوی شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده است که راهبرد جدید در روند صلح افغانستان موثر واقع شود. ایجاد کمیته‌های ویژه، افزایش تماس ‌ها با مخالفین مسلح دولت به هدف مذاکرات صلح، استفاده از تمام اقشار برای تامین صلح نکات عمده راهبرد جدید شورای عالی صلح را تشکیل می‌دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top