حکومت به بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی در ولایت زابل توجه نکرده است

درحالی که باشندگان ولایت زابل روزهای عید را به دور از نگرانی های امنیتی سپری کردند، اما شماری از خانواده ها در این ولایت که عزیزان خود را در جنگ ها و رویداد های تروریستی از دست داده اند، می گویند که عید برای شان لذتی نداشته است.

باشندگان ولایت زابل خوشحال استند چون روزها و شب های عید را در فضا امن سپری کردند. آنان با ستایش از عملکرد نظامیان کشور می گویند که نظامیان از هیچ تلاشی برای تأمین امنیت زابل دریغ نکردند. با آن که شهروندان کشور عید را با خوشی استقبال کردند؛ اما خانواده هایی که عزیزان خود را در نتیجه رویداد های تروریستی و جنگ از دست داده اند، عید خوش نداشته اند. با خانواده ای در شهر قلات مرکز ولایت زابل گفتگو کردیم که دو عضو آن در پی نبرد های اخیر به شهادت رسیده اند. این دو عضو خانواده نامبرده سرباز پلیس بودند. اعضای این خانواده می گویند که حکومت، به بهبود وضعیت شان توجهی نکرده است. مادر دو سرباز شهید شده می گوید که بیوه و یتیمان پسرانش در روزهای عید به عوض خوشی، تنها اشک ریخته اند.

این قصه تنها یک خانواده است که در روزهای عید درد دل خود را شریک کرد، هزاران خانواده دیگر در گوشه گوشه کشور زندگی می کنند که یک یا چند عزیز خود را از دست داده اند. با دیدن زندگی خانواده هایی که عزیزان خود را در جنگ از دست داده اند، درمی یابیم که جنگ بر علاوه سایر خوشی ها، روزهای دینی را نیز برای مردم افغانستان با غم همراه کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top