نگرانی گروه های حقوق بشری از ادامه نقض حقوق بین المللی بشردوستانه در یمن

پنجا و هفت گروه حقوق بشری از سراسر جهان، روز سه شنبه در نامه ای که خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد یک نهاد مستقل از سوی این سازمان برای بررسی نقض قوانین بین المللی حقوق بشردوستانه و کشتار مردم یمن شدند.

امضاکنندگان این نامه در بیانیه ای گفته اند که نقض جدی حقوق بین المللی بشر دوستانه و سوءاستفاده از قوانین بین اللملی حقوق بشر از سوی طرفین درگیری همچنان ادامه دارد. یمن فقیرترین کشور عربی جهان است که از سپتامبر سال دوهزار و چهارده درگیر جنگ داخلی شده است. سازمان ملل متحد پیامدهای جنگ داخلی یمن را بزرگترین بحران انسانی در جهان نامیده است. جنگی که تاکنون بیش از هشت هزار کشته، چهل و چهار هزار زخمی و هزاران آواره برجای گذاشته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top