چهارمین جلسه برای نهایی سازی سند جامع همکاری ها میان افغانستان و ایران در کابل برگزار شد

چهارمین جلسه کمیسیون عالی میان وزارتی، برای نهایی سازی سند جامع همکاری ها میان افغانستان و ایران، امروز با ریاست صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، در کابل برگزار شد.

دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه ای می گوید که، در این نشست، رییسان و اعضا کمیته های پنج گانه این کمیسیون حضور داشتند و پیراموان چگونگی ادامه مذاکرات برای حل چالش ها، روی موضوعات امنیتی، آب، اقتصادی، مهاجران و موارد فرهنگی با جانب ایران پرداختند. وزیر امور خارجه کشور برای هر کمیته وظیفه سپرد تا طرح های خود را در یک محدوده زمانی مشخص و آماده کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top