از روز همبستگی پشتون ها و بلوچ ها در کابل تجلیل شد

از روز همبستگی پشتون ها و بلوچ ها در کابل تجلیل شد. شماری از اشتراک کنندگان این مراسم حکومت را به بی پروای از تجلیل روز ها ملی متهم می کنند. نادرخان کتوازی عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت در امر پاسداری از ارزش های ملی و روزهای ملی بی پروا است.

با این حال، محمد یعقوب احمدزی معین وزارت اقوام، قبایل و سرحدات می گوید که وحدت میان اقوام افغانستان به ویژه میان بلوچ و پشتون در تامین امنیت و آمدن صلح در کشور مهم است و نیاز است تا این همبستگی میان پشتون ها و بلوچ ها بیشتر تقویت شود. گفتنی است که تجلیل از روز همبستگی پشتون ها و بلوچ ها در کشور، از سال ۱۳۲۸ به این طرف آغاز شد و از این روز همه ساله با برپایی محافل شعر خوانی تجلیل می شود.


Top