تاکید فعالان مدنی بر نقش برجسته مردم در روند های مدنی

شماری از فعالان مدنی برنامه “مشارکت مدنی مردم” به هدف افزایش نقش شهروندان در پروسه های مدنی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای حکومتی و شهروندان کشور را راه اندازی کردند.

این برنامه با حمایت مالی موسسه “کمک های مالی برای مردم افغانستان” به هدف افزایش نقش شهروندان در پروسه های مدنی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای حکومتی و شهروندان راه اندازی شده است. جمیله عزیزی فعال مدنی می گوید که برنامه مشارکت مدنی مردم در بیست و دو ولایت به همکاری بیست و هفت نهاد حمایت کننده تطبیق می شود. بانو عزیزی، هدف از راه اندازی این برنامه را تقویت نقش نهادهای مدنی در راستای آگاهی دهی به شهروندان کشور در شناسایی چالش ها عنوان می کند.

در همین حال، موسسه توسعه و حمایت از زنان و کودکان افغانستان افزون بر ایجاد برنامه های آموزشی برای شهروندان، گفتمان های اجتماعی را برای حل مشکلات شهروندان در سطح روستاها و ولسوالی ها راه اندازی کرده است. در این همایش نماینده های سه ولسوالی ولایت کابل چالش ها فراراه باشندگان این لسوالی ها را مطرح کردند. کمبود مکتب های معیاری، تجمع زباله ها، نبود آب آشامیدنی صحی و کمبود مراکز درمانی از عمده ترین چالش باشندگان این ولسوالی ها گفته شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top