مقام های حکومت پیشین: حکومت وحدت ملی در تامین امنیت کشور ناتوان مانده است

شماری از مقام های حکومت پیشین، سران حکومت وحدت ملی را متهم می کنند که در راستای تامین امنیت کشور ناتوان داند. آنان می گویند که سران حکومت پس از هر رویدادی به پیام های فیسبوکی اکتفامی کنند و کار عملی انجام نمی دهند.

همواره از ضعف مدیریتی سران حکومت وحدت ملی در راستای تامین امنیت در کشور انتقاد شده است. شماری از مقام های حکومت پیشین، با تاکید بر تامین صلح در کشور، سران حکومت وحدت ملی را متهم می کنند که در کار تامین امنیت در کشور ناتوان مانده اند. احمدالله علی زی والی پیشین کابل می گوید که سران حکومت پس از هر رویدادی به پیام های فیسبوکی اکتفامی کنند و تاهنوز کار عملی برای تامین امنیت جان شهروندان کشور انجام نداده اند. آقای علی زی تاکید می کند که فرا خواندن لویه جرگه برای بیرون رفت از وضعیت کنونی یک نیاز جدی است و حکومت باید هر چه زود تر لویه جرگه را فرا بخواند. این مقام حکومت پیشین، همچنان به کشور های خارجی اطمینان می دهد که برگزاری لویه جرگه به ضرر هیچ کشوری نیست و نباید مانع برگزاری آن شوند. فراخواندن لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی یکی از موارد جدی در توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top