وزارت معارف ده تفاهمنامه را با شرکت های خصوصی امضا کرد

وزارت معارف ده تفاهمنامه را به ارزش بیش از شش میلیون دالر آمریکایی با چند شرکت خصوصی امضا کرد.

در حال حاضر بسیاری از دانش آموزان کشور در شماری از مکتب ها در برخی از مناطق، زیر خیمه ها و یا در مکان های باز درس می خوانند. وزارت معارف ده تفاهمنامه را با ده شرکت خصوصی به ارزش بیش از شش میلیون دالر امضا کرد. هدف از امضای این تفاهمنامه ها بهبود وضعیت آموزش و پرورش، ساخت و سازی و ترمیم ساختمان شماری از مکتب ها گفته شده است.

اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می گوید از این میان یک تفاهمنامه به هدف آموزش و پرورش کودکانی است که تازه از کشور های همسایه برگشت می کنند. به گفته آقای بلخی، این تفاهمنامه ۴۵ هزار پسر و دختر مهاجر را زیر پوشش قرار می دهد. وزیر معارف با تاکید بر نظارت جدی از پروژه های این وزارت می گوید که ریاست های معارف در ولایت ها در کار تطبیق این پروژه ها نظارت جدی خواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top