سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شد

مصطفی مستور به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد معرفی شد. معاون دوم رییس جمهوری هنگام معرفی سرپرست وزارت اقتصاد گفت که در روزهای نزدیک نامزد وزیران باقیمانده نیز معرفی خواهند شد.

هفته گذشته رییس جمهور غنی طی یک فرمان مصطفی مستور را به عنوان سرپرست وزرات اقتصاد و نامزد وزیر این وزارت معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز (شنبه ۲۱ اسد/مرداد) به گونه رسمی آقای مستور را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و نامزد وزیر این وزارت معرفی کرد. معاون دوم رییس جمهور با تاکید بر اینکه، رهبری حکومت وحدت ملی در کنار رسیدگی به چالش های امنیتی به حکومتداری خوب و سیستم سازی توجه دارد، گفت که در روز های نزدیک نامزد وزیران باقیمانده نیز معرفی خواهند شد.

درهمین حال، مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد می گوید که اولویت اصلی کاری او فعال کردن بیشتر وزارت اقتصاد و رشد اقتصادی کشور است.

ازسویی هم، عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد می گوید که در زمان ماموریت خود تلاش کرد که در این وزارت تغییرات مثبت بیاورد. معاون دوم ریاست جمهوری همچنان از رهبری جدید وزارت اقتصاد می خواهد که فعالیت این وزارت را مطابق با سیاست اقتصادی حکومت وحدت ملی آماده کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top