از روز جهانی جوانان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی جوانان طی همایشی در ارگ بزرگداشت شد. رییس جمهور غنی با تاکید بر فراهم سازی زمینه های اشتغال برای جوانان کشور می گوید که در هفته های آینده بست های عاجل کاریابی اعلام خواهد شد.

دوازدهم اگست برابر است با روز جهانی جوانان. از این روز طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری بزرگداشت شد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور با ستایش از رشادت سربازان جوان امنیتی که برای دفاع از کشور قربانی می دهند، خطاب به مخالفان مسلح حکومت گفت که هرقدر مخالفان مسلح به فعالیت های تخریبی در کشور تلاش کنند، مردم افغانستان برای آبادی و توسعه تلاش می کنند.

پیش از این شماری از مقام های حکومتی و نهادهای مدنی از رییس جمهور انتقاد کرده اند که، در استخدام افراد در بست های حکومتی تک روی می کند و این امر در برخی موارد سبب فساد شده است. رییس جمهور غنی نیز می پذیرد که در برخی از استخدام های که او در گذشته در شماری از بست های انجام داده است، سبب افزایش فساد در کشور شده است.

کهنه بودن نصاب آموزشی از دیگر موارد است که همواره جوانان از آن انتقاد می کنند. رییس جمهور غنی می گوید که روی تغییر نصاب آموزشی و سیستم تحصیلی کشور کار خواهد کرد.

نبود زمینه های کاری از چالش هایی اصلی فرا راه جوانان در کشور است. آقای غنی به جوانان کشور وعده می دهد که ظرف هفته های آینده بست های عاجل اعلام می شود و شماری از جوانان صاحب کار خواهند شد. رییس جمهور غنی همچنان نقش جوانان در راستای تامین صلح در کشور را مهم خواند و از آنان خواست که در کار تامین صلح در کشور تلاش کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top