از روز جهانی جوانان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی جوانان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. شماری از اشتراک کنندگان این همایش حکومت را متهم به بی برنامگی در راستای ایجاد زمینه های کاری به جوانان می کنند.

دوازدهم ماه اگست برابر است با روز جهانی جوانان. از این روز طی همایشی باحضور ده ها تن از جوانان و فعالان مدنی در کابل بزرگداشت شد. شماری از جوانان حکومت را متهم می کنند که در زمینه حمایت و استفاده از طرح های جوانان کوتاه آمده است. امین الله سالنگی یکی از جوانان کشور سران حکومت را متهم می کند که در راستای ایجاد زمینه های کاریابی برای جوانان به وعده های خود عمل نکرده اند.

در همین حال، حفیظ الله بارکزی رییس شورای ژورنالیستان افغانستان، با تاکید بر حضور پررنگ جوانان در نهادهای حکومتی می گوید که برخوردهای سلیقه ای، قومی و زبانی در شماری از اداره های حکومتی از عمده ترین چالش ها فرا راه جوانان است.

با آنکه بیشتر از بیست میلیون نفوس کشور را جوانان تشکیل می دهد، اما هنوزهم حضور آنان در نهادهای حکومتی کمرنگ است. از سویی هم، شماری از آگاهان سیاسی حضور کمرنگ جوان در نهادهای حکومتی را فاجعه می دانند و از حکومت می خواهند که برای جوانان زمینه های کاریابی فراهم کند.

در حال حاضر جوانان کشور با چالش های جدی نظیر بیکاری، فقر و نبود زمینه تحصیل روبه رو اند. این معضل سبب شده است که بیشتر جوانان به مواد مخدر رو بیاورند و یا به کشورهای بیرونی مهاجر شوند.

نوشته‌های مرتبط


Top