قرار داد ترمیم بند قرغه امضا شد

قرارداد ترمیم بند قرغه میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت داخلی به امضا رسید.

وزارت انرژی و آب قرار دادی را به هدف ترمیم، ساخت و ساز بند قرغه با یک شرکت داخلی امضا کرد. این بند در سه مرحله تکمیل می شود. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید که مجموع ارزش این قرار داد نود و شش میلیون افغانی است. وزیر انرژی و آب می افزاید که قوانین و سیاست گذاری های تدارکاتی کشور پاسخگوی پروژه های بزرگ نیست و باید این قوانین تعدیل شود. این درحالیست که به گفته آقای عثمانی، روند تدارکاتی بند درونته و چند بند دیگر تکمیل شده و به زودی کار ساخت و ساز آنان آغاز خواهد شد.

برچسب ها

Top