کمیسیون انتخابات روند تثبت مراکز رای دهی را به زودی آغاز می کند

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که اعضای رهبری این کمیسیون به هدف بررسی و تثبیت مراکز رای دهی به ۳۴ ولایت کشور سفر کرده اند. رییس دبیرخانه این کمیسیون می گوید که آموزش کارمندان کمیسیون انتخابات در ولایت‌ ها ختم شده و این کارمندان با رهبری کمیسیون برای تثبیت مراکز رای دهی، کارشان را در ۳۴ ولایت کشور به زودی آغاز می کنند.

امام محمد وریماچ رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در انتخابات پیشرو از فناوری پیشرفته استفاده خواهد شد. آقای وریماچ می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات به هدف تهیه فهرست رای دهندگان، تمامی نیازمندی‌ های فناوری را فهرست و با حکومت شریک خواهد کرد. وی تاکید می کند که خریداری نیازمندی ‌های فنی از طریق کمیته تدارکات صورت می‌گیرد.

به گفته وی، به هدف چگونگی استفاده از فناوری در انتخابات، کمیسیون نشستی را با اعضای جامعه مدنی و احزاب سیاسی برگزار می کند و در این خصوص مشوره خواهی می کند. به گفته وی، پس از نشست مشورتی با احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون مستقل انتخابات تمامی نظریات این جریان‌ها را با حکومت شریک خواهد کرد. وی همچنان تاکید می کند که کارهای مقدماتی کمیسیون در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی نهایی شده است. این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات ماه گذشته، به تعداد یک هزار کارمند موقت را به خاطر بررسی و تثبیت مراکز رای دهی در ولایات استخدام کرده بود که این کارمندان اکنون آموزش دیده و کارشان را تا دو روز دیگر آغاز خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top