وزارت احیا و انکشاف دهات برای کوچی های چهار ولایت یخچال توزیع کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات برای کوچی های متشبث ولایت های ننگرهار، هرات، بلخ و پروان به هدف نگهداری لبنیات شان، یخچال توزیع کرد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که ارزرش مجموعی این یخچال ها چهار میلیون افغانی است که از بودجه این وزارت پرداخته شده است.

نبود سردخانه ها در بسیاری از مناطق کشور سبب شده است که دهقانان کشور متضرر شوند. وزارت احیا و انکشاف دهات به هدف حمایت از مالداران کشور، برای کوچی های متشبث ولایت های ننگرهار، هرات، بلخ و پروان به هدف نگهداری لبنیات آنان، یخچال توزیع کرده است. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که از رش این یخچال ها چهار میلیون افغانی است که از بودجه این وزارت پرداخته شده است.

وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که این روند ادامه دارد و به کوچی های ولایت های دیگر نیز یخچال توزیع خواهد شد.

در حالی وزارت احیا و انکشاف دهات برای کوچی های متشبث به هدف نگهداری لبنیات شان یخچال توزیع کرده است که، بخش زیادی از لبنیات تولید شده در روستاهای کشور به علت نبود امکانات به بزرگ شهرها آورده نمی شود و در همانجا از بین می رود.

نوشته‌های مرتبط


Top