تمجید معاون رییس جمهور آمریکا از کارکرد های حکومت وحدت ملی

رییس جمهور غنی و معاون رییس جمهور آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کردند. در این تماس ویدیویی دوجانب در مورد موضوعات گونه گون به ویژه برنامه چهارساله و تعهدات توسعه ای در سکتور امنیتی افغانستان، برنامه های اصلاحی در زمینه مبارزه با فساد اداری، مبارزه با تروریزم و امنیت منطقه، بحث و گفتگو کردند.

رییس جمهورغنی از همکاری دوامدار آمریکا در بخش هایی مختلف ستایش کرد. معاون رییس جمهور آمریکا با ستایش از تلاش‌ های حکومت افغانستان، گفت که حکومت افغانستان طی دونیم سال گذشته با پیشبرد مسوولیت های عمده، دستآوردهای خوبی را در بخش هایی مختلف رقم زده است و این تلاش ها قابل تمجید است. وی همچنان تاکید کرده است که آمریکا از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح، ثبات و توسعه، حمایت می کنند و همچنان همکار باقی خواهند ماند.

نوشته‌های مرتبط


Top