معین پیشین وزارت معارف ازسوی دادگاه محکوم به مجازات شد

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، معین پیشین سواد آموزی وزارت معارف و چهار تن از کارمندان دیگر این معینیت را به اتهام سوی استفاده از صلاحیت وظیفه ای محکوم به مجازات کرد.

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، محمد عظیم کربلای معین پیشین سواد آموزی وزارت معارف و پنج کارمندان دیگر این معینیت را به علت سوی استفاده از صلاحیت وظیفه ای در خریداری لوازم این معینیت محکوم به مجازات کرد.

اما متهمان می گویند که لوازم خریداری شده از سوی آنان برای معینیت سواد آموزی بوده است و سوی استفاده از صلاحیت وظیفه ای در خریداری این لوازم صورت نگرفته است.

سرانجام دادگاه پس از شنیدن استدلال متهمان محمد عظیم کربلای معین سواد آموزی وزارت معارف را به پرداخت دوازده هزار افغانی جریمه نقدی و شریکان جرمی اش را به پرداخت سه هزار افغانی جزای نقدی نیز محکوم به مجازات کرد.

پیش از این نیز مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین چندین پرونده فساد را بررسی کرده است و هدف از ایجاد این مرکز مبارزه جدی با فساد در کشور گفته شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top