قرار داد اسفالت جاده قرغان- اندخوی با یک شرکت غیر دولتی امضا شد

وزارت فواید عامه قرار داد اسفالت جاده قرغان-اندخوی ولایت فاریاب را با یکی از شرکت های غیر دولتی در کابل امضا کرد.

به ادامه  اسفالت جاده ها در سراسر کشور این بار وزارت فواید عامه قرار داد اسفالت جاده قرغان-اندخوی ولایت فاریاب را با یکی از شرکت های غیر دولتی امضا کرد. محمود بلیغ وزیر فواید عامه می گوید که این جاده هفت کیلومتر طول دارد و بیش از چهار صد و چهل و سه میلیون افغانی هزینه برمی دارد که از بودجه وزارت فواید عامه پرداخته می شود.

اسفالت این جاده هفده ماه را در بر می گیرد. باکیفیت بودن کار و به وقت پایان دادن کار از دیگر مواردی است که وزیر فواید عامه به آن تاکید می کند. در همین حال، رنگینه کارگر نماینده مردم فاریاب در مجلس نمایندگان به وزارت فواید عامه وعده می دهد که مردم فاریاب در پیشبرد کار اسفالت این جاده با شرکت قرار دادی همکاری می کنند.

با این همه، مسوولان وزارت فواید عامه می گویند که بدون همکاری مردم کار باز سازی در کشور به پیش برده نخواهد شد. آنان، از باشندگان ولسوالی های قرغان و اندخوی ولایت فاریاب می خواهند که در پیشبرد کار این جاده شرکت قرار دادی را همکاری کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top