روش تازه شورای عالی صلح برای گفتگو با طالبان

رییس شورای عالی صلح می گوید که کارهای خود را با شیوه جدید آغاز کرده است. محمد کریم خلیلی می گوید که پس از این به دیدگاه های مخالفان مسلح دولت احترام گذاشته خواهد شد.

نخستین مجمع عمومی شورای عالی صلح با رویکرد جدید برگزار شد. این مجمع عالی ترین مرجع تصمیم گیری در شورا عالی صلح است. محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح از دیدگاه به وجود آمده منفی در برابر این شورا نگرانی می کند و براصلاح آن تاکید دارد. آقای خلیلی می گوید که این شورا نخست عوامل جنگ را در کل کشور ارزیابی می کند و سپس در راستای تأمین راه گفتگو با مخالفان مسلح دولت می پردازد. به گفته رییس شورای عالی صلح، آماده شدن گروه طالبان به گفتگوهای صلح به مفهوم تسلیم شدن این گروه به حکومت نیست.

این سخنان در حالی مطرح می شود که گروه طالبان همواره به صدا صلح خواهی مردم افغانستان نه گفته اند و دامنه جنگ را با گذشت هر روز در کشور افزایش داده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top