قرارداد مطالعه فنی ساخت تونل جدید سالنگ امضا شد

وزارت فواید عامه قرارداد مطالعه روی چگونگی احداث و اعمار تونل سالنگ جدید را با شرکت بین المللی استرالیایی به امضا رساند. کار عملی ساخت تونل جدید سالنگ با طول دوازده کیلومتر پس از تکمیل مطالعات دوسال بعد آغاز خواهد شد.

گذرگاه سالنگ شمال و جنوب کشور را باهم وصل می ‌کند. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه روزانه حدود پنج هزار و پنج صد واسطه از این مسیر رفت و آمد می کند. محمود بلیغ، وزیر فواید عامه که در نشست امضای قرارداد مطالعه روی چگونگی احداث و اعمار تونل جدید سالنگ در قصر ریاست اجرایی صحبت می‌ کرد، گفت دولت جاپان از طریق بانک توسعه ای آسیایی سی و دو میلیون دالر برای ساخت تونل جدید سالنگ کمک کرده است. از سی و دو میلیون دالر نزدیک به بیست میلیون آن مطالعه فنی اعمار تونل جدید سالنگ، هزینه می ‌شود.

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت با برشمردن اهمیت گذرگاه سالنگ گفت که این گذرگاه اهمیت منطقوی و تجاری دارد. آقای عبدالله از اعضای شورای ملی خواست که از چگونگی پیشرفت کار این پروژه نظارت داشته باشند تا به موقع تکمیل شود.

بااین حال، توماس پنیلا رییس بانک توسعه ای آسیایی، نیز این پروژه را مهم خواند و گفت از آن حمایت می‌ کند. تا زمان اعمار تونل جدید سالنگ، قرار است مسیر دوشی- بامیان به طول یک صد و پنجاه و دو کیلومتر و تونل کنون سالنگ به طول هشتاد و شش کیلو متر بازسازی و مورد استفاده قرار گیرد. به اساس معلومات وزارت فواید عامه، برای ساخت مسیر دوشی- بامیان و ترمیم تونل کنونی سالنگ، بانک جهانی دوصد و پنجاه میلیون دالر کمک کرده است.


Top