منظوری چهار میلیارد افغانی برای دوزاده پروژه توسعه ای

کمیسیون تدارکات ملی دوازده قرارداد را به ارزش حدود چهار میلیارد افغانی تأیید کرد. بررسی فنی و مالی تونل جدید سالنگ، اعمار بیست و سه کیلومتر قسمت اول سرک دوشی الی بامیان، تعدیل قرارداد خدمات مشورتی جهت دیزاین سب استیشن ‌ها و لین انتقال برق ولایت بامیان و چندین پروژه کشاورزی شامل این قراردادها می شود. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری می گوید که در جلسه دیروز کمیسیون تدارکات ملی، ناظران اداره بارزسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان و اداره سیستیکای مأموریت حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.

نوشته‌های مرتبط


Top