وزارت اقتصاد: نخستین گزارش تطبیق اهداف توسعه ای به زودی ارایه خواهد شد

وزارت اقتصاد می گوید که قرار است به زودی اولین گزارش تطبیق برنامه توسعه پایدار از سوی افغانستان به زودی به سازمان ملل متحد ارایه شود. سهرات بهمن سخنگوی این وزارت تطبیق برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد از دستاوردهای مهم اقتصادی افغانستان در سال روان خواهد بود.

اهداف توسعه پایدار شامل هفده هدف عمومی و یکصد و شصت نه هدف خاص است. اهداف هفده گانه توسعه پایدار شامل محو فقر، محو گرسنگی، سلامتی مطلوب، کیفیت آموزش، برابری جنستی و چندین مورد دیگر است.

وزارت اقتصاد می گوید که عمده ترین دستاوردهای این وزارت در سال روان، تطبیق برنامه اهداف توسعه پایدار، الکترونیک ساختن سیستم نظارت و ارزیابی، طبقه بندی شرکت های قراردادی، ساخت راهکار شفافیت در بخش مبارزه با فساد و انتشار فعالیت های نهادهای غیر دولتی می داند.

به گفته آقای بهمن، امسال وزارت اقتصاد از رهگذر هزینه کردن بودجه توسعه ای شامل سه واحد بودجه ای است که بیشترین میزان مصرف بودجه را خواهند داشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top