رستمی: به زودی کار ساخت بیست و پنج دستگاه تولید برق آغاز می شود

مسوولان وزارت احیا وانکشاف دهات می گویند که کار سروی ساخت دستگاه های تولید برق آبی و آفتابی در سی و دو ولایت کشور به پایان رسیده است. سخنگوی این وزارت تاکید می کند که به زودی کار ساخت و ساز بیست و پنج دستگاه تولید برق آفتابی و آبی در شماری از ولایت ها به گونه عملی آغاز می شود.

قرار است وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه «انرژی پایدار برای توسعه افغانستان» شماری از روستای کشور را از نعمت برق بهرمند بسازد. به گفته مسوولان این وزارت، کار سروی به هدف ساخت و ساز دستگاه های تولید برق آبی و آفتابی در سی و دو ولایت کشور به پایان رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت تاکید می کند که به زودی کار ساخت و ساز بیست پنج دستگاه تولید برق آفتابی و آبی در شماری از ولایت ها به گونه عملی آغاز می شود.

به گفته آقای رستمی، ساخت این دستگاه های تولید برق چهار سال را دربر خواهد گرفت و این برنامه پنجاه میلیون دالر هزینه بر می دارد. سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات همچنان می گوید که به هدف تأمین بودجه از شماری کشور های کمک کننده تقاضا کمک کرده اند که تاکنون چین، کوریای جنوبی و صندوق بین المللی اقلیم سبز وعده کرده اند تا بخش بزرگ پنجاه میلیون دالر را به افغانستان کمک خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top