انتقاد باشندگان کابل از شهرداری؛ چرا جاده ها با کیفیت پایین ساخته می شود

بسیاری از جاده هایی که به تازگی در شهر کابل قیرریزی شده است، با گذشت اندک ترین زمان، بخش هایی از آن ها تخریب شده است. باشندگان پایتخت با انتقاد از شهرداری کابل می گویند که نباید این اداره سرک هایی را که با کیفیت پایین ساخته می شود، تحویل بگیرد. مصطفی یکی از باشندگان کابل می گوید که از قیرریز مجدد جاده مقابل سیلوی مرکز حدود یک سال و چند ماه می گذرد؛ اما بخش هایی از این جاده در حال تخریب شدن است. این باشنده کابل می افزاید:«نباید شهرداری کابل سرک هایی را که با کیفیت پایین قیرریزی می شود، از شرکت های قراردادی تحویل بگیرد.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز با انتقاد از شهرداری کابل می گویند که این اداره نباید جاده های بی کیفیت را تحویل بگیرد. قیس حسن نماینده کابل در مجلس می گوید:«متأسفانه بیبیند که سرک سیلوی مرکزی بسیار با کیفیت پایین ساخته شده است؛ اما شهرداری کابل این جاده را از شرکت قراردادی تحویل گرفته است. ما در آینده نزدیک مسوولان شهرداری را به مجلس فرا می خوانیم.»

با این حال شهرداری کابل با پذیرفتن نارسایی ها در کار این اداره، می گوید که قرار است راهکار جدید به هدف نظارت از تطبیق درست پروژه ها به زوی عملی شود. عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شهرداری کابل می گوید که با تطبیق این راهکار، بخش از چالش های موجود حل خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top