موجودیت بیش از پنجاه درصد فساد در وزارت معارف

نتایج یک سروی “نهاد هماهنگی علیه فساد اداری” نشان می دهد که، در روند توزیع شهادتنامه ها در وزارت معارف فساد گسترده موجود است. این نهاد که مدت چهار ماه در همین مورد تحقیق کرده است می گوید که، نبود ظرفیت کارمندان اداره شهادتنامه ها و آگاهی نداشتن مراجعین سبب فساد شده است. درهمین حال، رییس نتایج وشهادتنامه های وزارت معارف با آنکه میزان جعل وتذویر را در این اداره رد نمی کند، اما می گوید که، ده درصد فساد در روند توزیع شهادتنامه ها موجود است.

مسوولان وزارت معارف می گویند که، به هدف جلوگیری از فساد در اداره توزیع شهادت نامه ها، قرار است با حمایت نهادهای همکار معارف، روند توزیع شهادتنامه ها به سیستم برقی تبدیل شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top