اتحادیه اروپا بودجه یک نیروی ضد تروریستی در افریقا را تامین می کند

اتحادیه اروپا بودجه یک نیروی ضد تروریستی در افریقا را تامین می کند. اتحادیه اروپا با پرداخت بیش از پنجاه میلیون یورو برای تامین بودجه یک نیروی نظامی مشترک در آفریقا در منطقه ساحل موافقت کرده است.

سربازانی از موریتانیا، مالی، چاد، بورکینافاسو و نیجر موسوم به جی- پنج این نیرو را تشکیل خواهند داد.ماموریت اصلی این نیروها مقابله با گروه های شورشی فعال در منطقه و همچنین مبارزه با شبکه های قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که ثبات و توسعه منطقه ساحل، نه فقط برای آفریقا بلکه برای اروپا نیز حیاتی است.منطقه ساحل، محل فعالیت گروه های متعدد شورشی است که بعضی از آن متحد القاعده هستند.

نوشته‌های مرتبط


Top