وزیر مالیه: ۲ درصد جمع آوری عواید نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

وزیر مالیه می گوید که از اول سال جاری مالی تاکنون جمع آوری عواید در مقایسه با سال گذشته بیش از دو درصد افزایش یافته است.

وزیر مالیه با حضور در تالار مجلس نمایندگان دستآورد هایی این وزارت را با اعضای مجلس نمایندگان در میان گذاشت. اکلیل حکمی وزیر مالیه عضویت افغانستان در بانک زیر بنایی چین را یکی از دستآورد هایی وزارت تحت امرش بیان می کند. آقای حکمی می گوید که این بانک افغانستان را در راستای ده پروژه بزرگ از جمله اعمار چندین بند برق همکاری می کند. وزیر مالیه همچنان می گوید که جمع آوری عواید در مقایسه با سال گذشته دو در صد افزایش را نشان می دهد.

به گتفه آقای حکمی، بیش از ۳۱ درصد بودجه توسعه ای این وزارت تاکنون در سال جاری مصر شده است. در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان حاضر شدن وزیر مالیه را به مجلس نمایندگان کمپاین به نفع خودش می دانند.

وزیر مالیه قسمت نخست اجرات حکومت وحدت ملی و گزارش حکومت به صندوق وجهی سازمان ملل متحد را قناعت بخش می داند و این کار را یکی از دستآورد های دیگر حکومت می داند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top