نمایشگاه معرفی فرهنگ ۳۴ ولایت کشور در کابل گشایش یافت

نمایشگاه معرفی فرهنگ مردم در لیسه حبیبیه شهر کابل گشایش یافت. مسوولان وزارت معارف می گویند که برای بهتر شدن کیفیت آموزش مضمون های اجتماعی در مکتب های شهر کابل این نمایشگاه را برگزاری کرده اند.

این نمایش گاه سه روز ادامه خواهد یافت. مسوولان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را بلند بردن کیفیت آموزش کتاب های درسی علوم اجتماعی در مکتب های شهرکابل عنوان می کنند. با این حال، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف برگزاری این گونه نمایشگاه ها را به هدف بهبود کیفت نظام آموزشی کشور موثر می داند و برادامه برگزاری این گونه نمایشگاه ها تاکید می کند. ازسویی هم مسوولان ریاست معارف شهر کابل می گویند که به همکاری مردم در شهر کابل پیش از هجده هزار پایه چوکی خراب ترمیم شده است و برای بار دوم در مکتب ها شهر کابل از آن ها استفاده می شود.


Top