«خلافت اسلامی و عصر حاضر» عنوان بحث این هفته در گفتگوی باز است که، به بررسی ماهوی مبحث «خلافت» و چگونگی تحقق آن در عصر حاضر، با حضور آقایان دکتورعبدالقیوم سجادی، مولانا دکتور کمال الدین حامد، دکتورعبدالمتین شهیدی و استاد عزیز احمد حنیف می پردازد.

«خلافت اسلامی و عصر حاضر» عنوان بحث این هفته در گفتگوی باز است که، به بررسی ماهوی مبحث «خلافت» و چگونگی تحقق آن در عصر حاضر، با حضور آقایان دکتورعبدالقیوم سجادی، مولانا دکتور کمال الدین حامد، دکتورعبدالمتین شهیدی و استاد عزیز احمد حنیف می پردازد.