نگرانی باشندگان کابل از افزایش جرم های جنایی در پایتخت

شماری از پایتخت نشینان از افزایش جرم های جنایی در شهر کابل اعتراض می کنند. آنان حکومت را به کوتاهی در راستای تامین امنیت باشندگان پایتخت متهم می کنند.

روز (چهارشنبه ۲۷ثور/اردیبهشت) شماری از باشندگان پایتخت در مقابل دروازه ورودی شورای ملی گردهم آمدند و نگرانی خود را در پیوند به افزایش جرم های جنایی در شهر کابل ابراز کردند. سمع الله باشنده پایتخت می گوید که در این اوخر آمار جرم های جنایی در شهر کابل افزایش یافته است و حکومت در راستای به دادگاه کشانیدن مجرمان کوتاهی می کند. این باشنده کابل از حکومت می خواهد که امنیت جانی و مالی شهروندان کشور تامین کند.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا نیز از افزایش جرم های جنایی در شهر کابل نگران می کنند. آنان از حکومت می خواهند که جلو جرم های جنایی را در پایتخت بگیرد.

با این حال، حسن شاه فروغ فرماندهی پلیس کابل می گوید که آمار جرم های جنایی در چند هفته اخیر در کابل کاهش یافته است و به قضایای جنایی بیشتر از پیش رسیدگی شده است. این در حالیست که در ماه های اخیر کابل گواه افزایش چشم گیر جرم های جنایی و قتل های مرموز بوده است. فرمانده پلیس کابل به باشندگان پایتخت اطمینان می دهد که در راستای تامین امنیت شان تلاش جدی خواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top