وزارت زراعت مدیریت ترویج زراعتی را افتتاح کرد

برنامه مافوق لیسانس بخش مدیریت ترویج زراعتی، در وزارت زراعت و مالداری افتتاح شد. هدف اجرای این برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت زراعت گفته شده است.

افغانستان کشور زراعتی است، اما در بیش از یک و نیم دهه پسین، با آنکه پول گزافی در بخش زراعت هزینه شده است، هنوزهم از لحاظ زراعتی به خود کفایی نرسیده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری به هدف ارتقای ظرفیت کارمندان این وزارت، برنامه مافوق لیسانس بخش مدیریت ترویج زراعتی را افتتاح کرد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری می گوید که هدف این برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت زراعت و دهقانان کشور است.

این برنامه از سوی هند تمویل می شود. وزیر زراعت و مالداری ابراز امیدواری می کند که با تطبیق این برنامه، افغانستان در بخش زراعت به خود کفایی برسد.

در همین حال، سفیر هند در کابل افتتاح مدیریت ترویج زراعتی در وزارت زراعت و مالداری را در راستای  بهبود زراعت در افغانستان موثر می داند.

آقای می گوید: “افغانستان یک کشور زراعتی است. با اندک کوشش این کشور می تواند یکی از صادر کنندگان محصولات زراعتی به دیگر کشورها باشد و خود نیز به خودکفای برسد. افتتاح برنامه مدیریت ترویج زراعتی می تواند در راستای بهبود سطح زراعت در افغانستان موثر تمام شود.”

هند از جمله کشورهای است که طی بیش از یک و نیم دهه پسین در بخش های مختلف افغانستان را کمک کرده است. بزرگترین کمک این کشور بند دوستی افغانستان و هند است که گفته می شود، با بهره برداری آن ده ها هزار جریب زمین زراعتی در ولایت های غربی و جنوبی کشور آبیاری خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top