ریاست اجرایی: در مورد تعیین رییس شورای عالی صلح میان رهبران حکومت توافق نشده است

شورای عالی صلح از سران حکومت وحدت ملی می خواهد که رییس این شورا را تعیین کنند. سنخگوی ریاست اجرایی می گوید که درمورد تعیین رییس شورای عالی صلح میان سران حکومت وحدت ملی گفتگو شده است اما تاکنون، بالای فرد که بتواند از مسوولیت این کار به در آید توافق صورت نگرفته است.

شماری از اعضای شورای عالی صلح می گویند که به دلیل نبود رییس، پیش برد امور شورای عالی صلح با مشکل روبه رو شده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح می گوید که برای پیشبرد بهتر کارهای شورای عالی صلح، تعیین یک فرد با تجربه به عنوان رییس آن حتمی است. وی از سران حکومت وحدت ملی می خواهد فرد قابل قبول را که در راستای تامین صلح و کشانیدن پای مخالفان به میز مذاکره موثر باشد به ریاست این شورا تعیین کنند.

درهمین حال، مجب الرحمن رحیمی سنخگوی ریاست اجرایی می گوید که در مورد تعیین رییس شورای عالی صلح میان سران حکومت وحدت ملی گفتگو شده است، اما تاکنون بالای فردی که بتواند از مسوولیت این کار به درآید توافق صورت نگرفته است. از سویی هم، ریاست جمهوری می گوید که به زودی فرد مناسب و مصلح به عنوان رییس این شورا تعیین خواهد شد. در برخی از گزارش های تائید ناشده آمده است که حکومت در نظر دارد، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به عنوان رییس شورای عالی صلح تعیین کند. ریاست جمهوری این مساله را نه تائید و نه هم رد کرده است اما تاکید می کند، فردی به عنوان رییس شورای عالی صلح معرفی خواهد شد که برای همه طرف های درگیر قابل قبول باشد.

این درحالیست که حدود چهار ماه قبل پیر سید احمد گیلانی رییس شورای عالی صلح در گذشت. پس از مرگ وی شورای عالی صلح رییس ندارد و به باور اعضای این شورا، این مساله بالای فعالیت های شورای عالی صلح تاثیر منفی گذاشته است.

نوشته‌های مرتبط


Top