رسیدن به اهداف جهانی توسعه ای پایدار برای رشد تجارت در کشور مهم است

اتاق تجارت بین المللی افغانستان رسیدن به اهداف جهانی توسعه ای پایدار را گام مثبت در راستای توسعه تجارت در کشور می داند.

اتاق تجارت بین المللی افغانستان ابراز امیداری می کند که با عملی شدن اهداف جهانی توسعه ای پایدار تجارت در کشور رونق گیرد. قدیر بهمن رییس این اداره رسیدن به اهداف جهانی توسعه ای پایدار را گام مثبت در راستای توسعه ای تجارت در کشور می داند. آقای بهمن می گوید که باید حکومت زمینه های سرمایه گذاری را برای تاجران در کشور فراهم کند و قانون سرمایه گذاری را نیز با معیار های جهانی برابر کند.

در همین حال، سهراب بهمن مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز می گوید که رسیدن به اهداف جهانی توسعه پایدار در رشد اقتصادی کشور مهم است. آقای بهمن می افزاید که مشارکت سکتور خصوصی در این برنامه می تواند کارساز واقع شود.

برنامه جهانی توسعه ای پایدار هفده هدف دارد و در ۸ سکتور کار خواهد کرد. محور اصلی این برنامه زدودن فقر، گرسنگی، کیفیت آموزش، تساوی جنسیتی و رشد اقتصادی در کشور است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top