سیما سمر: به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر بر پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور تاکید می کند.

تبعیض جنسیتی در کشور همواره از مسایل پر جنجال در محافل سیاسی و غیر سیاسی بوده است. سیماسمر رییس کمیسیون حقوق بشر نا برابری های جنسیتی را ناشی از رسم های ناپسند در کشور می داند و می گوید که به خشونت ها علیه زنان باید پایان داده شود. رییس کمیسیون حقوق بشر خشونت علیه زنان را چالش جدی می داند و می گوید تا زمانی که به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده نشود، خشونت ها کاهش نخواهد یافت. بانو سمر از حکومت می خواهد که برای برابری جنسیتی زنان گام های عملی بردارد. در همین حال، دلبر نظری وزیر امور زنان می گوید که وزارت تحت امرش برای تقویت زنان و برابری جنسیتی در کشور تلاش خواهد کرد.

پیش از این شماری از فعالان زن از کمرنگ بودن حضور زنان در بخش های سیاسی انتقاد می کردند. آنان تبیعض جنسیتی را از علت های کمرنگ بودن شان در بخش های سیاسی عنوان می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top