وزارت تجارت و صنایع می گوید مسدود شدن راه های ترانزیتی با پاکستان هیچ تغییری در اقتصاد کشور به وجود نیاورده است. وزارت تجارت و صنایع اعلام کرد که افغانستان در تلاش پیدا کردن راه بدیل ترانیزیتی برای تجارت با کشور های خارجی است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع می گوید تاکنون مسدود شدن […]

وزارت تجارت و صنایع می گوید مسدود شدن راه های ترانزیتی با پاکستان هیچ تغییری در اقتصاد کشور به وجود نیاورده است.

وزارت تجارت و صنایع اعلام کرد که افغانستان در تلاش پیدا کردن راه بدیل ترانیزیتی برای تجارت با کشور های خارجی است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع می گوید تاکنون مسدود شدن راه های ترانزیتی با پاکستان هیچ تغییری در اقتصاد کشور به وجود نیاورده است و پس از این نیز نخواهد آورد. به گفته آقای رسا، افغانستان با راه های بدیل می تواند با کشورهای خارجی تجارت بکند.  وزیر تجارت و صنایع همچنان می گوید که ارایه تصویر بهتر از و ضعیت سرمایه گزاری سبب شد تا افغانستان در میان بیش از ۱۴۰ کشور جهان، جایگاه نخست سرمایه گزاری را کسب کرد.

این در حالیست که نزدیک به دو ماه قبل پاکستان به دلیل وخامت روابط سیاسی اش با افغانستان مرز میان دو کشور را مسدود کرده بود.